Huyện ủy Tam Nông quan tâm giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng

Cập nhật ngày: 31/01/2023 13:24:04

ĐTO - Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tam Nông đã có Thông báo phân công nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy. Theo đó, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy giám sát trực tiếp đối với 185 lượt chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thông qua tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất; dự Đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; tham dự Hội nghị kiểm điểm, nhận xét, đánh giá đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức năm 2022 của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Trương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông cho biết, nội dung chủ yếu các cuộc họp được giám sát là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của địa phương, đơn vị trong tháng qua và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng tới. Công tác triển khai, quán triệt và sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2022; việc sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh trật tự; xây dựng nông thôn mới...


Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông tham dự Đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, một trong những hình thức giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng trên địa bàn huyện

Qua thực hiện công tác giám sát thường xuyên, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy Tam Nông đã có những góp ý đối với chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tập trung vào một số nội dung: tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với việc tổ chức, triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về các lĩnh vực; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp ủy cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần tự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022.

Bên cạnh đó, các đồng chí Ủy viên BTV cũng góp ý công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, tự phê bình và phê bình trong Đảng; thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm sau các đợt kiểm tra, giám sát của BTV Huyện ủy. Thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cuối năm 2022 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Ngoài giám sát trực tiếp, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy còn thực hiện nhiệm vụ giám sát gián tiếp thông qua việc tiếp nhận và nghiên cứu 516 văn bản các loại (chương trình hành động; chương trình kiểm tra, giám sát năm của chi, đảng bộ; các báo cáo định kỳ, chuyên đề; công văn chỉ đạo...) liên quan đến hoạt động của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tam Nông gửi đến. Đồng thời theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thông qua ý kiến trao đổi, phản ánh, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Hay phản ánh từ dư luận xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng; qua xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân.

Đồng chí Trương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông cho biết thêm, thông qua thực hiện công tác giám thường xuyên, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy đã đóng góp các ý kiến có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Đồng thời báo cáo Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn