Năm 2022, tỉnh phân bổ 123 chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn

Cập nhật ngày: 26/05/2022 05:52:02

ĐTO - Thường trực Tỉnh ủy vừa đồng ý với đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2022, tổng số biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ là 1.236 biên chế, do đó số lượng nâng bậc lương trước thời hạn là 123 chỉ tiêu (đạt 9,95% so với biên chế được phân bổ). Số chỉ tiêu được nâng lương trước thời hạn của các khối Đảng tỉnh; khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố không tăng so với năm 2021. Riêng khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng 1 chỉ tiêu theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn