Phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022

Cập nhật ngày: 11/01/2022 05:49:00

ĐTO - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 6.819 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 6.709 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 110 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 14.054 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 14.054 tỷ đồng.

HĐND tỉnh cũng phê chuẩn phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022, tổng thu ngân sách cấp tỉnh 11.735 tỷ đồng; tổng chi 11.735 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển 2.170 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.100 tỷ đồng, dự phòng ngân sách cấp tỉnh 135 tỷ đồng...

Nghị quyết đề ra các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành ngân sách các cấp; theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn của nhà đầu tư trong lĩnh vực giá đất, giúp nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời phối hợp trong tháo gỡ khó khăn lĩnh vực đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm phát huy hiệu quả công trình; đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết chế tài các chủ đầu tư chậm thực hiện công tác này. Chủ động dự báo và phân tích các yếu tố tác động đến công tác thu ngân sách nhà nước để tham mưu các cấp lãnh đạo phương án điều hành ngân sách phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định theo Luật Quản lý giá đối với những mặt hàng thuộc nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trường hợp có biến động lớn về thu, chi ngân sách nhà nước, UBND tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn