Quân đội ta đã tô thắm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Cập nhật ngày: 21/12/2012 13:42:38

68 năm qua, được sự giáo dục, lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, sự đùm bọc của nhân dân, Quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, phát huy truyền thống anh hùng, Quân đội ta vừa sẵn sàng chiến đấu vừa lao động sản xuất và đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.


Hải quân Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa -
Ảnh: TT

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập theo Chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và ngày này đ­ược lấy làm ngày thành lập QĐND Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điên Biên Phủ đã khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân và sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta khi đánh thắng đội quân viễn chinh hiện đại của thực dân, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, QĐND Việt Nam đảm nhiệm vai trò nòng cốt; được Đảng và Nhà nước giáo dục, rèn luyện đã chiến đấu anh dũng, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. QĐND Việt Nam đã tô thắm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, làm rạng ngời thời đại Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, Quân đội ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó: bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng - văn hóa và an ninh xã hội; duy trì trật tự kỷ cương, an toàn xã hội; ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; làm tốt nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc...

Quân đội ta đang từng bước hiện đại hóa cả 3 quân chủng hải, lục và không quân để phát huy tối đa sức mạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương khẳng định, Quân đội ta thực sự là lực lượng nòng cốt cùng lực lượng công an và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Quân đội đang được xây dựng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đủ sức đảm nhiệm vai trò nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân.

Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu CNXH; nâng cao ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hoan Huyền

Gửi bình luận của bạn