TP SA ĐÉC

Thực hiện tốt Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm

Cập nhật ngày: 11/11/2021 05:59:33

ĐTO - Qua quán triệt các nội dung Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (viết tắt Quy định số 47), hầu hết cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP Sa Đéc đều nâng cao nhận thức, phấn đấu rèn luyện bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, có lối sống gương mẫu. Đồng thời chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên đã góp phần đáng kể vào việc ngăn ngừa, hạn chế đảng viên vi phạm.


Hầu hết cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP Sa Đéc thực hiện tốt Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm (Ảnh: Tư liệu)

Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Sa Đéc đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra và giám sát, trong đó gắn với việc thực hiện Quy định số 47 đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố như: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công văn chỉ đạo thực hiện Quy định số 101 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiền, tài sản ủy quyền và nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với tổ chức và cán bộ, đảng viên.

BTV Thành ủy Sa Đéc đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; phân công các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy phụ trách giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trực thuộc để đôn đốc nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là việc chấp hành Quy định số 47 cũng như đưa nội dung này vào Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Từ năm 2012 đến tháng 12/2020, BTV Thành ủy Sa Đéc đã kiểm tra đối với 62 tổ chức đảng và 32 đảng viên (29 Thành ủy viên; 3 đảng ủy viên) về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết và các kết luận của Đảng. Các Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 173 chi bộ trực thuộc và 44 đảng viên.

Kết quả, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, BTV Thành ủy giao cho các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy giám sát địa bàn theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng và đảng viên trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát; đồng thời báo cáo kết quả khắc phục về BTV Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo. Từ năm 2012 – 2020, số đảng viên vi phạm được phát hiện và xử lý kỷ luật là 53 đảng viên. Hình thức kỷ luật khiển trách 30 đồng chí; cảnh cáo 8 đồng chí; cách chức 1 đồng chí; khai trừ 14 đồng chí. Trong đó cấp ủy các cấp xử lý 36 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xử lý 17 đảng viên.

Theo đồng chí Võ Văn Đức -Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sa Đéc, số đảng viên vi phạm tập trung nhiều tại Điều 8 và Điều 17. Nguyên nhân đảng viên vi phạm là do công tác quản lý, giáo dục của một số cấp ủy cơ sở vẫn còn hạn chế; một số ít cán bộ, đảng viên do trình độ năng lực yếu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chạy theo lối sống thực dụng, chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng dẫn đến vi phạm. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện và xử lý kỷ luật đảng viên theo Quy định số 47 đối với các tổ chức đảng và cơ quan pháp luật như: Thanh tra TP Sa Đéc, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc, Viện kiểm sát nhân dân TP Sa Đéc, Công an TP Sa Đéc có sự phối hợp tốt với nhau, nên việc xử lý kỷ luật được thực hiện đồng bộ, hạn chế đến mức thấp nhất việc đảng viên vi phạm khiếu nại về hình thức kỷ luật.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (viết tắt Quy định số 37). Quy định số 37 thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1/11/2011) sau 10 năm thực hiện. Quy định số 37 vẫn giữ nguyên 19 điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên, có 3 điểm mới mà Quy định 37 đề cập rất đáng quan tâm hiện nay là đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng” (Điều 3).

Đảng viên không được “can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... (Điều 13). Đảng viên không được: “Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”. (Điều 9). Ban Chấp hành Trung ương đã giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn