Thành ủy Sa Đéc thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn

Cập nhật ngày: 08/11/2021 10:21:26

ĐTO - Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Sa Đéc đã ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 26 của hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị thành phố.

Theo BTV Thành ủy Sa Đéc, thông qua việc cụ thể hóa Nghị quyết số 26, kết quả quy hoạch cấp ủy thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 bảo đảm về số lượng cơ cấu, độ tuổi, quy trình và thủ tục hồ sơ đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt thông qua. Có 100% cán bộ trong quy hoạch đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; trên 92% có trình độ cử nhân, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị (58/63 đồng chí); 6,3% có Giấy chứng nhận cao cấp lý luận chính trị (4/63 đồng chí); 1,6% chưa qua đào tạo lý luận chính trị có (1/63 đồng chí).

BTV Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị của thành phố và Quy hoạch nhân sự cấp ủy xã, phường nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Có 244 lượt đồng chí, chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị là 91 lượt đồng chí. Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành của thành phố 418 lượt đồng chí. Từ năm 2018 đến nay, 100% cán bộ thuộc thẩm quyền của BTV Thành ủy quản lý đều được đánh giá, xếp loại cán bộ từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việc luân chuyển cán bộ về cơ sở có điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, nhất là đối với cán bộ trẻ được luân chuyển về cơ sở trưởng thành nhanh hơn để đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn để giới thiệu bổ sung vào các chức vụ cao hơn sau khi được luân chuyển. BTV Thành ủy đã xem xét, quyết định và cho ý kiến luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 108 lượt đồng chí (luân chuyển: 5 đồng chí; điều động, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử 69 đồng chí, bổ nhiệm 7 đồng chí, bổ nhiệm lại 27 đồng chí).

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn thành phố, BTV Thành ủy Sa Đéc sẽ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung, chủ trương thí điểm nêu tại kế hoạch số 108 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới và sự phát triển của thành phố.

Đặc biệt là đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ đối với cán bộ cũng như cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn