Đồng Tháp thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số

Cập nhật ngày: 16/06/2022 05:36:50

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đồng Tháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: “Thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số”.

Đối tượng thi đua, về tập thể bao gồm: Thành viên các Khối, Cụm thi đua tỉnh, tổ chức hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; về cá nhân bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức hợp pháp; các hộ gia đình, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Những nội dung thi đua bao gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; xây dựng chương trình, kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số.

Song song đó, tích cực bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người dân và doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ, cán bộ công nghệ thông tin về chuyển đổi số để trở thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về chuyển đổi số; thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao tham gia vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

Ưu tiên và bảo đảm các nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số; tích cực xây dựng, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số; tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu, phòng, chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử, tạo niềm tin vào tiến trình chuyển đổi số, hoạt động trên môi trường số.

Chú trọng ưu tiên, thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số trong một số lĩnh vực như: nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo. Các lĩnh vực còn lại, thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi lĩnh vực ngành phụ trách để nâng cao tinh thần thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn