Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Cập nhật ngày: 14/09/2021 06:46:57

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan đối với một số tài sản. Cụ thể là tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm; bất động sản vô chủ; bất động sản không có người thừa kế; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là di tích lịch sử - văn hóa; tài sản của các vụ việc xử lý quy định nêu trên bao gồm cả bất động sản hoặc di tích lịch sử - văn hóa và động sản; tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết sau khi kết thúc thời hạn hoạt động; tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể...

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh). Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản gồm: tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không người thừa kế (trừ tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh); tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giải thể theo ủy quyền; tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án đối tác công tư do cơ quan cấp huyện ký hợp đồng dự án.

Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là bất động sản; xe ô tô các loại; tài sản khác (không phải là bất động sản, xe ô tô) có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương quyết định tịch thu; tài sản thuộc thẩm quyền quyết định tịch thu của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của Trung ương.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh quyết định tịch thu (trừ tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh). Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án xử lý tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã quyết định tịch. Đơn vị chủ trì quản lý tài sản quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tang vật vi phạm hành tịch thu là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng.

Đối với tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu (trừ tài sản là vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, cổ vật, bảo vật Quốc gia), Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là bất động sản; xe ô tô các loại; tài sản khác (không phải là bất động sản, xe ô tô) có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản.

Giám đốc Sở Tài chính quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản sản có giá trị dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản do cơ quan thi hành án cấp tỉnh và cấp quân khu chuyển giao (trừ tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh). Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản do cơ quan thi hành án cấp huyện chuyển giao.

Đối với tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quyên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy, di sản không người thừa kế (trừ tài sản là di tích lịch sử - văn hóa, cổ vật, bảo vật Quốc gia), Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với bất động sản vô chủ; tài sản là nhà, đất; xe ô tô các loại và tài sản khác (không phải là bất động sản, xe ô tô) có giá trị từ 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản (trừ tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh).

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn