Quy hoạch sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn đúng quy định

Cập nhật ngày: 19/03/2023 09:43:46

ĐTO - Tiếp thu Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Đồng thời quán triệt, phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu được các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong việc đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai và thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng trong Nghị quyết số 19.


Đoàn viên Công đoàn đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vào ngày 8/3/2023

Sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đã được thể chế cơ bản đầy đủ, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc quy hoạch, đầu tư, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai, đáp ứng yêu cầu thực tế. Tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được Chính phủ phê duyệt. Đồng thời tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, việc giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đã góp phần quan trọng tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất theo hình thức đấu giá còn hạn chế, có trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chậm bị xử lý.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công khai, dân chủ; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục xác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, được đại đa số người có đất thu hồi đồng thuận nên việc thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thuận lợi. Từ đó, việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giảm. Nhiều địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, từ khâu công bố, công khai quy hoạch đến giá trị bồi thường và vấn đề tái định cư, người có đất bị thu hồi đều chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo phương án bồi thường và nghiêm chỉnh chấp hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bàn giao mặt bằng, tạo lập chỗ ở mới theo đúng quy định.

Việc bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trên địa bàn được quan tâm. Địa phương kịp thời xây dựng các dự án tái định cư để người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống nhưng trong quá trình triển khai áp dụng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc nhất định dẫn đến người dân khiếu nại như: hệ thống lưu trữ, cập nhật hồ sơ dữ liệu địa chính chưa đầy đủ, thiếu cơ sở để xác định nguồn gốc sử dụng đất, bản đồ chưa đồng bộ... dẫn đến khó khăn khi lập phương án bồi thường. Công tác xây dựng phương án tái định cư chưa được xây dựng đồng bộ, do quỹ đất của địa phương còn hạn chế nên đối với một số dự án không có khu tái định cư riêng mà phải tận dụng các nền tái định cư của dự án khác.

Mặc dù kinh phí dành cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính vẫn còn hạn hẹp nhưng tỉnh đã có nhiều nỗ lực hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy tất cả 143/143 xã, phường, thị trấn thuộc 12/12 huyện, thành phố. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai công tác đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt hơn 99%. Các thủ tục về đất đai luôn được công khai, minh bạch, hiệu quả góp phần thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng nâng cao số thủ tục tiếp nhận và trả kết quả thuộc lĩnh vực của hầu hết các sở, ngành chuyên môn. Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 để tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng và tiện lợi trong việc thực hiện quyền giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Nhìn chung, Luật Đất đai năm 2013 đã thể chế hóa đường lối đổi mới của Nghị quyết số 19. Qua quá trình thực thi đến nay, Luật Đất đai năm 2013 góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Tuy nhiên, Luật Đất đai hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như: công tác quy hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo tính đồng bộ; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nơi chưa đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân; giá đất chưa phản ánh đúng thực tế thị trường... Do vậy, cùng với cả nước, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), qua đó góp phần hoàn thiện Luật Đất đai và hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, để góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn các cấp đã tổ chức gần 640 hội nghị, qua đó nhận được hơn 2.520 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đa số các ý kiến bày tỏ tán thành, sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai nhằm phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên đất trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn