Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 11/09/2021 15:49:53

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mức thu phí mượn, đọc tài liệu đối với bạn đọc là người lớn (từ đủ 16 tuổi trở lên) được quy định cụ thể. Tại Thư viện tỉnh, phí thẻ mượn tài liệu về nhà là 15.000 đồng/thẻ/năm; phí thẻ đọc tài liệu tại thư viện là 10.000 đồng/thẻ/năm; phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và phòng đọc đặc biệt khác là 30.000 đồng/thẻ/năm. Thư viện huyện, phí thẻ mượn tài liệu về nhà 10.000 đồng/thẻ/năm; phí thẻ đọc tài liệu tại thư viện là 5.000 đồng/thẻ/năm; phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và phòng đọc đặc biệt khác là 20.000 đồng/thẻ/năm.

Đối với các hoạt động dịch vụ khác như: dịch thuật, sao chụp tài liệu, khai thác sử dụng mạng thông tin thư viện trong nước và quốc tế, lập danh mục tài liệu theo chuyên đề, cung cấp các sản phẩm thông tin đã được xử lý theo yêu cầu bạn đọc, vận chuyển tài liệu cho bạn đọc trực tiếp hoặc qua bưu điện,... là giá dịch vụ, thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa thư viện và bạn đọc có nhu cầu.

Bạn đọc là trẻ em (từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi), người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người khuyết tật nặng được miễn thu phí.

 Đối tượng được giảm 50% mức thu phí gồm người khuyết tật, người cao tuổi theo quy định của pháp luật; các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170 ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa. Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định trên, chỉ cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

T.T

Gửi bình luận của bạn