Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri

Cập nhật ngày: 29/11/2021 11:06:09

ĐTO - Cử tri tỉnh Đồng Tháp có kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 của Thông tư số 33 ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bởi vì, trong quá trình triển khai thực hiện không phù hợp do quy định cá nhân sử dụng đất nông nghiệp hoặc có nhu cầu nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất là đối tượng được hưởng lương thường xuyên, đối tượng nghỉ hưu, nghỉ do mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội thì các trường hợp này không được xác nhận là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Từ đó ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, mặc dù đối tượng đó đã sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 29/9/2017. Cử tri đề nghị bổ sung quy định người đứng tên quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức (người có lương) nên có quy định vùng, miền, đối tượng xuất thân...

Về kiến nghị trên của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Quy định về hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp liên quan đến chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an ninh lương thực, chính sách người cày có ruộng...

Vấn đề này sẽ được Trung ương xem xét trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong quá trình tổng kết và sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

T.T

Gửi bình luận của bạn