Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Cập nhật ngày: 16/09/2021 05:49:53

ĐTO - Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là yêu cầu có tính nguyên tắc đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của đất nước.

Qua 6 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là hệ thống chính trị cơ sở đã nâng cao vai trò lãnh đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, quan tâm chỉ đạo, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả, từng bước đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng tuy đã được nâng cao nhưng chưa đồng đều giữa các địa phương; thiếu cơ chế cụ thể lồng ghép, phối hợp hiệu quả giữa các chương trình, dự án kinh tế - xã hội nhận ủy thác tại cơ sở còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội có lúc, có nơi chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 06-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội, xác định đây là công tác thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, tạo thuận lợi cho Ngân hàng chính sách xã hội về điều kiện làm việc và mở rộng huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân.

UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh thực hiện cho vay các chương trình, đối tượng đặc thù của địa phương; tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác và Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh thực hiện cho vay. Chỉ đạo các đơn vị, các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội phân công, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch hàng năm; thực hiện tốt công tác lồng ghép tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật để giúp người dân nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, định hướng người dân trong việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp; hỗ trợ cơ chế, tiêu thụ sản phẩm để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn vay. Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù. Chủ động thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống; thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được với người dân; phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội củng cố, nâng cao chất lượng các Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tốt công tác nhận ủy thác, tăng cường chức năng giám sát quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai, mở rộng cuộc vận động vì người nghèo nhằm bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Đ.D

Gửi bình luận của bạn