Xây dựng Đảng được tập trung toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực

Cập nhật ngày: 16/10/2020 09:15:40

ĐTO - Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị được kiện toàn, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.


Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 4 từ trái sang) trao Huy hiệu 55, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên vào tháng 2/2020

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy và tổ chức đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng giữ nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận chuyên đề của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Tháp cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2018 của BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh đến năm 2021 và Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy tiến hành sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. BTV các huyện, thị, thành ủy tiến hành thành lập các đảng bộ cơ sở khối trực thuộc cấp ủy huyện; thành lập thí điểm mô hình đảng bộ bộ phận cấp phường; giảm các chi bộ có ít đảng viên; sáp nhập xã Thường Thới Hậu B vào xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự). Từ đó, số tổ chức đảng giảm so với nhiệm kỳ trước. Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc (giảm 1), 568 tổ chức cơ sở đảng (347 đảng bộ cơ sở, 221 chi bộ cơ sở), có 18 đảng bộ bộ phận và 2.890 chi bộ trực thuộc. Tổ chức cơ sở đảng từng bước được kiện toàn phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đặc biệt là việc đưa đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ khóm, ấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở khóm, ấp, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, đảng viên xa dân.

Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1/8/2016 về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động của đảng bộ xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Cấp ủy hướng dẫn nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ, ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đưa việc tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hàng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi đã từng bước đổi mới, khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh xác định công tác nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ cấp thiết thường xuyên trước mắt và lâu dài của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có tinh thần cao trong công việc, gắn bó với Nhân dân. Đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ cũng như vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Đặc biệt, luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã kết nạp được trên 7.000 đảng viên, nâng tổng số lên 60.137 đảng viên, chiếm 3,76% so với dân số. Chất lượng đảng viên được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn, số đảng viên có trình độ đại học và sau đại học chiếm tỷ lệ cao.

Thực hiện Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 27/4/2017 về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 17 tổ chức cơ sở đảng (7 đảng bộ và 10 chi bộ) trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước với 865 đảng viên, kết nạp mới 374 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kết nạp được 9 chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn