Công bố quốc tế của Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn 2010-2020

Cập nhật ngày: 18/08/2021 09:31:28

Trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, công bố quốc tế vừa có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân nhà khoa học, nhà giáo, vừa là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp hạng trường đại học trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh. Với tầm nhìn “Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”, Trường Đại học Đồng Tháp đã triển khai thực hiện nhiều loại hình hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ đào tạo, phục vụ cộng đồng. Trong đó, trường tập trung hỗ trợ kinh phí nhằm khuyến khích giảng viên và sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.


Số lượng bài báo của Trường Đại học Đồng Tháp công bố trên các tạp chí khoa học giai đoạn 2010-2020

Theo kết quả thống kê, trong giai đoạn 2010-2020, giảng viên và sinh viên của trường đã công bố 3.169 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trong có 378 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science (WoS) và danh mục Scopus, chiếm khoảng 11,92% tổng số các bài báo đã công bố.

Hàng năm, các bài báo công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus tăng về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, số lượng và tỉ lệ các bài báo công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus hàng năm đều tăng.

Căn cứ vào bảng xếp hạng các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus theo Scimgojr.com, 66% bài báo công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus của trường được xếp hạng từ Q2 trở lên. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 7% các bài báo công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus chưa được xếp hạng. Đây là những bài báo công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus hoặc những bài báo công bố trên các tạp chí khoa học có chỉ số trích dẫn nguồn mới nổi (ESCI) thuộc danh mục WoS.

Các bài báo công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus giai đoạn 2010-2020 của trường tập trung vào các ngành khoa học tự nhiên như Vật lý, Toán học và Hóa học, chiếm hơn 87% số lượng bài báo công bố của trường trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus trong giai đoạn khảo sát này.

Theo kết quả phân tích dữ liệu trong năm 2019 của các diễn đàn khảo sát độc lập trên mạng, Trường Đại học Đồng Tháp xếp hạng thứ 41 trong nhóm 50 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có công bố quốc tế tốt nhất. Riêng trong năm 2020, viên chức và sinh viên của trường đã công bố 99 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS, xếp hạng thứ 15 trong các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng về thành tích có nhiều bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Trong thời gian tới, trường tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị và doanh nghiệp để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn công tác, hoạt động kinh doanh, sản xuất. Cùng với chiến lược kết nối, hợp tác và chia sẻ nguồn lực, trường tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các phòng thí nghiệm, thực hành với trang thiết bị hiện đại và đồng bộ để phục vụ hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm; song song với các mục tiêu gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với đào tạo chất lượng cao và đào tạo sau đại học, kiến tạo môi trường thúc đẩy nghiên cứu chuyên sâu, đặt hàng các đề tài nghiên cứu mang tính đa ngành, nghiên cứu gắn liền với ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Kết quả công bố bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS/Scopus giai đoạn 2010-2020 là thành tích nỗ lực đáng ghi nhận của Trường Đại học Đồng Tháp, có ý nghĩa tạo thêm động lực cho giảng viên và sinh viên của trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, từng bước khẳng định vị thế và danh tiếng của trường ở trong nước và quốc tế.

DANH TRUNG - H.T

Gửi bình luận của bạn