Một số thông tin về hóa đơn điện tử

Cập nhật ngày: 12/05/2022 15:33:48

ĐTO - Ngày 24/2/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 1/4/2022, cơ quan thuế (Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực) thực hiện tiếp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT của các đối tượng thuộc trường hợp áp dụng thực hiện HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

HĐĐT là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Có 3 hình thức HĐĐT gồm: HĐĐT có mã của cơ quan thuế; HĐĐT không có mã của cơ quan thuế; hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.

HĐĐT không có mã của cơ quan thuế là HĐĐT do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. HĐĐT có mã của cơ quan thuế là HĐĐT được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Mã của cơ quan thuế trên HĐĐT bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã thông báo triển khai thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ ngày 1/4/2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đến ngày 15/6/2022 hoàn thành 100% các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng HĐĐT đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày Cổng điện tử gửi thông báo về việc tiếp nhận Mẫu số 01/TB-TNĐT, cơ quan thuế sẽ trả thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT (Mẫu số 01/TB-ĐKĐT). Ngay sau khi người nộp thuế nhận được thông báo chấp nhận thông tin sử dụng HĐĐT thì người nộp thuế bắt đầu được sử dụng HĐĐT theo quy định.

TN

Gửi bình luận của bạn