Kiểm tra cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Cập nhật ngày: 05/07/2022 21:30:00

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220706012357ss.mp4

 

ĐTO - Ngày 5/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.


Bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Kết quả kiểm tra Sở Ngoại vụ có ban hành đầy đủ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), kế hoạch rà soát và đánh giá TTHC; rà soát và trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục TTHC, phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành.

Sở có đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và tham mưu UBND tỉnh ban hành mới Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định. Sở thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế; xây dựng các kế hoạch triển khai chính quyền điện tử, an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực của ngành; tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về phân cấp lĩnh vực quản lý.

Đoàn kiểm tra nêu một số hạn chế như: có 3 hồ sơ trễ hạn trên phần mềm, số hồ sơ phát sinh theo mô hình Dịch vụ công trực tuyến kết hợp với Dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; chưa xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công riêng biệt mà lồng ghép chung trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Các thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh thông tin, phản hồi kịp thời đến Sở Thông tin và Truyền thông về những lỗi phát sinh trên Hệ thống phần mềm trong quá trình thực hiện TTHC; tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao số lượng hồ sơ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến kết hợp với Dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định, hạn chế tình trạng bỏ chỉ tiêu các lớp bồi dưỡng đã đăng ký.

Kiểm tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban thực hiện tốt việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; niêm yết công khai đầy đủ các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Trang thông tin điện tử của Ban và Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công với 30 thủ tục. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC được thực hiện theo đúng quy định với 13 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 12 hồ sơ.

Các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban thực hiện việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng thời gian quy định; rà soát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế, tránh tình trạng đã được phân bổ chỉ tiêu mà không tham gia làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn xử lý công việc trên hệ thống phần mềm đảm bảo đồng bộ, chính xác và phù hợp; tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao số lượng hồ sơ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến kết hợp với Dịch vụ bưu chính công ích.

Bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá, Sở Ngoại vụ đã thực hiện cơ bản đạt các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị lãnh đạo Sở chỉ đạo, khắc phục hạn chế, nhất là các kiến nghị của đoàn kiểm tra nêu ra. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trong năm và giai đoạn tiếp theo; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC thuộc lĩnh vực của ngành, có kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn với Dịch vụ bưu chính công ích.


Đoàn kiểm tra hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế, đơn vị đã có giải pháp khắc phục cơ bản hạn chế của năm 2021; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong CCHC. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban có giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới; rà soát  các nhiệm vụ còn lại để thực hiện đến cuối năm 2022 đạt kế hoạch đề ra.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn