Tiếp tục giao Bưu điện cung ứng các dịch vụ hành chính công trong giai đoạn 3

Cập nhật ngày: 14/06/2022 04:53:35

ĐTO - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định tiếp tục giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đảm nhận một số công việc trong quá trình cung ứng các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 3 (mở rộng).

Theo đó, tại Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng và huyện Lai Vung (đơn vị đã thực hiện từ giai đoạn 2): Nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực đang được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện (trừ các lĩnh vực thực hiện theo quy định của ngành dọc đóng tại địa phương được đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện).

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về chứng thực chữ ký trong các văn bản, giấy tờ, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tại Bộ phận Một cửa TP Cao Lãnh: Nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính về lao động, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, nội vụ, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng.

Số lượng nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết được bố trí dựa trên thực tế công việc tại từng Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố theo hướng hiệu quả và tiết kiệm lao động.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/6/2022. Đối với việc giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các lĩnh vực nêu trên được thực hiện khi nhân viên Bưu điện đảm trách được nhiệm vụ tại từng đơn vị.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn