Hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử ở cấp xã

Cập nhật ngày: 29/06/2022 13:26:15

ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và đạt nhiều kết quả tốt. Trong đó, việc thực hiện giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa của các cấp trên địa bàn tỉnh được Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở khắc phục và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Qua đó, việc thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa bảo đảm đúng quy định.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 1.788 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương; có 23 TTHC liên thông cùng cấp; 147 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền; trên 97% hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn. Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp cung cấp 256 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và gần 1.200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thành tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia 1.450 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4...

Từ những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai những nội dung, nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử ở cấp xã; ban hành các quy định về TTHC thực hiện quy trình giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về số lượng biên chế công chức; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên về công tác CCHC tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Đồng thời triển khai thực hiện điều tra, khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 10/1/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, đa dạng; kịp thời phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC...

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn