Đồng Tháp

Đẩy mạnh thực hiện các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phát triển công dân số

Cập nhật ngày: 04/05/2022 09:49:49

ĐTO - Thực hiện Quyết định số 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP), UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, các sở, ngành tỉnh có sự phối hợp nhịp nhàng, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, trong đó, Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu và hướng dẫn thực hiện nên bước đầu tỉnh ta đã đạt được các kết quả tích cực.


Tỉnh tăng cường triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Cụ thể, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Công an tỉnh đã tiến hành rà soát các văn bản triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh và trong nội bộ đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, Công an tỉnh và Sở Tư pháp đã tích cực nghiên cứu, rà soát đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn Bộ Tư pháp, góp phần tạo hành lang pháp lý đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP; đồng thời chủ động rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, bất cập về quy định của pháp luật có liên quan để góp phần tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, tổng thể và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các ngành có liên quan cũng đã tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tiến độ và yêu cầu tại Đề án 06/CP của Chính phủ. Trong tháng 4/2022, Công an tỉnh đã tiếp nhận trên 9.300 hồ sơ, trả kết quả trên 4.900 hồ sơ, trả lại 31 hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công về cư trú và hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư đối với lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực quản lý, cấp Căn cước công dân (CCCD).

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, đảm bảo thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ xác thực chính xác thông tin khi kết nối, chia sẻ giữa CSDLQG về dân cư với các CSDLQG khác và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Kết quả đến nay đã thu thập được trên 2,1 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư; cập nhật, bổ sung thông tin dân cư được trên 2,53 triệu phiếu. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chip điện tử cho công dân đủ điều kiện theo quy định. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu nhận được trên 1,14 triệu hồ sơ cấp CCCD; trong đó đã nhận được trên 1 triệu thẻ CCCD do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chuyển về, đã chuyển cho người dân trên 996.000 thẻ CCCD theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự và giải quyết thủ tục hành chính, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển công dân số theo yêu cầu của Đề án 06/CP.

Để thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử gắn với công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Qua triển khai thực hiện, riêng trong tháng 4/2022 Công an tỉnh đã cấp được trên 17.000 hồ sơ cấp CCCD và gần 4.200 tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các giao diện lập trình ứng dụng (API) kết nối và thực hiện thử nghiệm thành công việc kết nối với CSDLQG về dân cư, tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (trên cơ sở hợp nhất Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh) qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Trục tích hợp quốc gia.

Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường nguồn lực và rà soát các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ giữa CSDLQG về dân cư với các CSDLQG, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, góp phần làm giàu dữ liệu dân cư...

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn