Thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

Cập nhật ngày: 28/07/2022 05:38:11

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02 ngày 10/2/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Công văn số 684 ngày 9/3/2022 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, triển khai, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chất lượng các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo quy định; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, nhất là các VBQPPL liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tập trung nguồn lực để tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn theo Quyết định phân công của Chủ tịch UBND tỉnh. Không để xảy ra tình trạng chậm, nợ đọng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành đối với lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL theo quy định, tham mưu, xử lý văn bản trái pháp luật theo thẩm quyền; rà soát, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68 ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng VBQPPL luật của các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố; kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các VBQPPL quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền các trường hợp không bảo đảm theo quy định. Song song đó, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế tại các sở, ngành tỉnh; Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện; Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không đảm bảo chất lượng văn bản. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, kiện toàn biên chế công chức phụ trách công tác xây dựng pháp luật, pháp chế; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc.

UBND các huyện, thành phố tập trung các nguồn lực cho hoạt động xây dựng pháp luật, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật ở địa phương. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương về công tác xây dựng pháp luật, tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo VBQPPL; tham mưu kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các VBQPPL của địa phương quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật theo quy định.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn