Thông báo tuyển dụng viên chức và nhân viên làm việc tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học - Trung học cơ sở trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò năm 2021

Cập nhật ngày: 06/08/2021 15:54:56

Căn cứ Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò về việc tuyển dụng viên chức và nhân viên làm việc tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học - Trung học cơ sở trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò năm 2021;

          Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò thông báo tuyển dụng viên chức và nhân viên làm việc tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học - Trung học cơ sở trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò năm 2021, cụ thể như sau: 

          I. CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:

          1. Số lượng người làm việc

          a) Tổng số người làm việc được giao: 1.849 người.

          b) Đã sử dụng: 1.681 người

          c) Chưa sử dụng: 168 người

          2. Chỉ tiêu tuyển dụng

          Chỉ tiêu cần tuyển: 138 viên chức và nhân viên, trong đó: Tuyển dụng 111 giáo viên, 27 nhân viên gồm: Thư viện 11, Văn thư 05, Y tế học đường 06, Thiết bị&Công nghệ thông tin 03, Kế toán 02, Cụ thể chia ra:

          a) Các vị trí việc làm tại trường THCS: Vị trí việc làm Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32 gồm: 43 viên chức và nhân viên, trong đó có 34 giáo viên, 09 nhân viên:

          - Giáo viên: Toán: 03 người; Vật lý: 04 người; Hoá học: 03 người; Sinh học: 02 người; Ngữ văn: 05 người; Lịch sử: 03 người; Địa lí: 04 người; Giáo dục công dân: 01 người; Tiếng Anh: 03 người; Tin học: 03 người; Mĩ thuật: 01 người; Công nghệ: 02 người.

- Nhân viên: Thư viện 02 người, Văn thư 04 người, Y tế Học đường 02 người, Thiết bị&Công nghệ thông tin 01 người.

          b) Các vị trí việc làm tại trường Tiểu học: Vị trí việc làm Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29: 82 viên chức. Trong đó: 69 giáo viên, 13 nhân viên:

          - Giáo viên: Giáo dục Tiểu học 42 người; tiếng Anh: 13 người; Tin học: 09 người; Âm nhạc: 04 người; Mĩ thuật: 01 người.

- Nhân viên: Thư viện 09 người, Văn thư 01 người, Y tế Học đường 01 người, Thiết bị&Công nghệ thông tin 02 người.

          c) Các vị trí việc làm tại trường Mầm non: Vị trí việc làm Giáo viên Mầm non hạng III, mã số V.07.02.26: 13 viên chức. Trong đó: 08 giáo viên, 03 nhân viên y tế học đường và 02 nhân viên kế toán.

(Đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết)

          3. Tiêu chuẩn, điều kiện người đăng ký d tuyển

          a) Các tiêu chuẩn, điều kiện chung:

          Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

          - Từ đủ 18 tuổi trở lên.

          - Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

          - Có lý lịch rõ ràng.

          - Có văn bằng, chứng chỉ đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

          - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

          b) Các tiêu chuẩn, điều kiện riêng:

          * Đối với vị trí Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32, công tác tại các trường THCS: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS.

          * Đối với vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29, công tác tại các trường Tiểu học: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên (đối với chuyên ngành Giáo dục Tiểu học) hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Tiểu học.

          * Đối với vị trí Giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26, công tác tại các trường Mầm non: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Giáo dục Mầm non trở lên.

          * Đối với vị trí nhân viên Y tế học đường: Có trình độ chuyên môn từ Y sĩ trung cấp trở lên.

          * Đối với vị trí nhân viên Thiết bị và công nghệ thông tin - Mã số V.07.07.20:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm (nếu chưa có sẽ tham gia bồi dưỡng bổ sung sau khi trúng tuyển).

          * Đối với vị trí nhân viên Thư viện hạng IV - Mã số V.10.02.07:

          a) Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

          b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

          c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

          * Đối với vị trí nhân viên Văn thư – ngạch Văn thư trung cấp - Mã số 02.008:

          a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

          b) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp;

          c) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

          d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

          * Đối với vị trí nhân viên Kế toán – ngạch kế toán viên - Mã số 06.031: Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, quy định:

          a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

          b) Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

          c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

          d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

          4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

          a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

           5. Hình thức, nội dung tuyển dụng

          Tuyển dụng với hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

          Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

          Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

          a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

          b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

          c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

          d) Thang điểm: 100 điểm.

          đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn vòng 2.

          6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

          a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

          b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

          c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

          II. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

          1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

          a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

          b) Bản photo các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Riêng đối với các văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp thì phải dịch sang Tiếng Việt có công chứng.

          c) Bản photo giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

          d) 01 (một) ảnh cỡ 3x4.

          đ) 03 phong bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển).

          2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

          a) Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2021 đến 16 tháng 8 năm 2021 (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

          b) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò, quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

          Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các thí sinh dự tuyển có thể gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định qua đường bưu điện về địa chỉ: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò, Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

          3. Thời gian, địa điểm phỏng vấn

          a) Thời gian: Dự kiến ngày 24/8/2021 (Sẽ có thông báo cụ thể).

          b) Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò, thị trấn Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

          Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 02773.846.473 (Phòng GĐ-ĐT) và 02773.680.444 (Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn cụ thể./.

Gửi bình luận của bạn