TP Sa Đéc phấn đấu có 40 - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc

Cập nhật ngày: 14/09/2021 06:50:08

ĐTO - UBND TP Sa Đéc vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Sa Đéc.


Đến năm 2025, TP Sa Đéc phấn đấu có 40 - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc

Theo đó, đến năm 2025, thành phố phấn đấu có 80% học sinh và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện (TV) công cộng, TV của các cơ sở giáo dục và sử dụng hệ thống TV công cộng thường xuyên; 40 - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc; 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có TV với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 85% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có TV đạt chuẩn trở lên (100% TV các trường THCS, THPT đạt chuẩn trở lên, TV tiên tiến và xuất sắc là 20%); 90% TV công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng. Đồng thời khuyến khích phát triển TV tư nhân, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học; phấn đấu mỗi cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư có ít nhất 1 tủ sách...

Định hướng đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức phục vụ học tập, lao động tại nơi sinh sống; các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố nâng cao môi trường đọc tiếp tục được cải thiện, hoạt động TV cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Kế hoạch cũng đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025 như: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc, đa dạng hóa các hình thức cung cấp tài liệu cho người đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống TV công lập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm.

T.NG

Gửi bình luận của bạn