Chủ động giải quyết và kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Cập nhật ngày: 15/11/2022 15:55:53

ĐTO - Qua kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các sở và UBND các huyện, thành phố năm 2022 vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC tham mưu thực hiện tốt các nội dung.


Các đơn vị, địa phương chủ động giải quyết và kết thúc hồ sơ, tránh tình trạng hồ sơ trễ hạn trên phần mềm

Cụ thể, nghiêm túc khắc phục những hạn chế do Đoàn kiểm tra nêu ra, báo cáo kết quả khắc phục về UBND tỉnh; xem xét việc luân chuyển, bố trí cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế qua nhiều năm kiểm tra. Đồng thời chủ động rà soát, cập nhật kịp thời TTHC thuộc thẩm quyền; đính kèm đầy đủ các biểu mẫu đối với các TTHC được niêm yết công khai trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cập nhật và niêm yết công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công.

Hằng năm, xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC bám sát theo kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện báo cáo kết quả rà soát TTHC đảm bảo đúng lĩnh vực và chỉ tiêu được giao; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC; chủ động giải quyết và kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, tránh tình trạng hồ sơ trễ hạn trên phần mềm; đơn vị, địa phương để hồ sơ trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử vượt quá 2% trên tổng số TTHC tiếp nhận có trách nhiệm báo cáo giải trình trước Chủ tịch UBND tỉnh; vượt quá 4% trên tổng số TTHC tiếp nhận, UBND tỉnh có văn bản phê bình người đứng đầu đơn vị, địa phương đó.

Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục thực hiện mô hình Hẹn giờ giải quyết TTHC tại nhà. Đồng thời, từng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức có thái độ, hành vi không chuẩn mực; kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với các hành vi không phối hợp với Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra. Cơ quan, địa phương khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu; trường hợp để hạn chế tiếp tục lặp lại trong đợt kiểm tra năm 2023, thủ trưởng đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo giải trình hoặc bị kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn