Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Cập nhật ngày: 23/01/2022 05:08:13

ĐTO - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mục đích Kế hoạch nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác này. Đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC và báo cáo các cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; việc thực hiện đánh giá tác động TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo; kiểm tra việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện công bố, công khai TTHC; việc giải quyết TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Song song đó, kiểm tra tình hình bố trí, trách nhiệm của đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và trách nhiệm của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức chuyên môn trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC; kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; các nội dung khác liên quan đến công tác kiểm soát TTHC.

Đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 5 sở, ngành tỉnh; 12 huyện, thành phố và 143 xã, phường, thị trấn. Thời điểm kiểm tra là từ ngày 1/10/2021 đến thời điểm đoàn tiến hành kiểm tra tại đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được kiểm tra chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, thời điểm báo cáo từ ngày 1/10/2021 - 1/10/2022 gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20/10/2022.

NHẬT ANH

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn