Đẩy mạnh tuyên truyền, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 30/05/2023 05:56:56

ĐTO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Đề án 06), tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 4 Kế hoạch về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 và Chỉ thị số 04 ngày 22/3/2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 và những năm tiếp theo...


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các sở, ngành tỉnh và địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án số 06 đảm bảo lộ trình đề ra

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các Quyết định về kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06; Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06; về thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, đảm bảo hoàn thành theo đúng yêu cầu đề ra...

Để hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư, các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố chủ động tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, nhằm đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, bất cập về quy định của pháp luật, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, tổng thể và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06.

Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tiến độ và yêu cầu tại Đề án 06. UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai, thực hiện các nội dung nêu tại Công văn số 2084 ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06.

Để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong quý 1/2023, Công an tỉnh đã tiếp nhận gần 105.400 hồ sơ, trả kết quả hơn 102.200 hồ sơ. Thực hiện mô hình dịch vụ công trực tuyến, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận gần 24.450 hồ sơ qua cổng dịch vụ công. UBND tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của BHXH Việt Nam về việc cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân (CCCD) của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý. Bên cạnh đó, ban hành các công văn về việc hoàn thành công tác kê khai số định danh cá nhân/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); đề nghị Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT ưu tiên tiếp nhận thủ tục khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD; về việc làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06 chỉ đạo BHXH cấp huyện thực hiện... gửi Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8 cơ sở khám chữa bệnh tiến hành cấp gần 2.200 giấy chứng nhận khám sức khỏe điện tử; 3 cơ sở liên thông cấp giấy chứng sinh cho 55 người; có 177/177 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu CCCD để khám chữa bệnh BHYT...

Bên cạnh thuận lợi, kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Đề án số 06 có một số phần việc còn chậm, muộn. Việc tuyên truyền cho người dân sử dụng ứng dụng VNeID còn hạn chế, chưa tạo được sự lan tỏa tại các cấp, các ngành nên đa số người dân còn chưa hiểu và chưa tiếp cận sử dụng được. Nhiều trường hợp đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 nhưng chưa thực hiện kích hoạt, chưa sử dụng ứng dụng này để đăng nhập và thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tại nhiều địa phương, việc triển khai mô hình thí điểm đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến hoạt động chưa thật sự hiệu quả nên tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công thiết yếu trên môi trường trực tuyến còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; đồng thời đã tổ chức sơ kết việc thực hiện của Tổ công nghệ số cộng đồng nhưng chưa đánh giá được kết quả triển khai thực tế có đạt hiệu quả hay không để định hướng duy trì trong thời gian tới...

Qua đánh giá kết quả đạt được và hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06, UBND tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thời gian tới. Trong đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra cơ bản, khảo sát đánh giá thực trạng của địa phương để áp dụng, triển khai Đề án 06 cho phù hợp; chỉ đạo hoàn thành công tác cấp CCCD cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trước ngày 30/6/2023; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID để phục vụ người dân giải quyết TTHC và giao dịch trên môi trường điện tử. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh trong việc đôn đốc các sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án số 06 đảm bảo lộ trình đề ra.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện theo dõi, báo cáo tiến độ số hóa kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp; rà soát các dịch vụ công, cắt giảm thành phần hồ sơ sử dụng dữ liệu dân cư để nâng cao chất lượng, nghiên cứu triển khai linh hoạt sáng tạo để thu hút người dân. Các sở, ban, ngành tỉnh cần ưu tiên tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Đề án 06; đẩy nhanh thực hiện ký số trên thiết bị di động; tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho công dân.

UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 và tài khoản định danh điện tử; chỉ đạo thực hiện công tác cấp CCCD cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn; duy trì thường xuyên việc thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật làm sạch dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Đồng thời chỉ đạo kiểm tra, sơ kết hoạt động của mô hình đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở cơ sở để khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn