Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Cập nhật ngày: 14/08/2021 06:39:01

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, sẵn sàng cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch. Trong đó, rà soát và lập danh mục TTHC đủ điều kiện và không đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chuẩn hóa quy trình nội bộ giải quyết TTHC để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; đồng thời tích hợp, liên thông, chia sẻ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; triển khai thanh toán trực tuyến trên nền tảng Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng hỗ trợ thanh toán Quốc gia (PayGov)...

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc tái cấu trúc và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc xây dựng quy trình điện tử để triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 và danh mục dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 do các sở, ban, ngành tỉnh cung cấp, đề xuất. Đồng thời chủ trì thực hiện kiểm tra, chạy thử, xác định các dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên, kịp thời rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ công đủ điều kiện và không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 khi có thay đổi về TTHC; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn hóa quy trình nội bộ giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai, cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; thường xuyên cập nhật danh mục khi có thay đổi về TTHC của ngành. Đồng thời chủ động bố trí trang thiết bị, nhân lực... thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo lộ trình Kế hoạch và quy định về giải quyết TTHC...

T.T

Gửi bình luận của bạn