Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính

Cập nhật ngày: 25/07/2021 06:29:55

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp.


Đẩy mạnh tuyên truyền cá nhân, tổ chức biết về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Kế hoạch nhằm cải thiện những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế chưa đạt yêu cầu đánh giá của Bộ chỉ số CCHC; tiếp tục duy trì và phát huy những tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt điểm tốt; phấn đấu Chỉ số CCHC của Đồng Tháp năm 2021 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đạt điểm số cao của cả nước. Đồng thời tiếp tục nâng cao Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (Chỉ số Hài lòng - SIPAS). Trong đó, chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các khâu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu Chỉ số CCHC của Đồng Tháp năm 2021 đạt chỉ số tổng hợp từ 87% trở lên; phấn đấu Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của Đồng Tháp tiếp tục đạt trên 89% và cao hơn mức trung bình của cả nước.

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, các cơ quan, địa phương tiếp tục nghiên cứu xây dựng những mô hình, những việc làm cụ thể để cải tiến, đổi mới hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Về cải cách TTHC, các cơ quan, địa phương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết TTHC tại các ngành, các cấp, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để bổ sung thành phần hồ sơ; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, sai sót; nghiêm túc thực hiện việc thông báo trước và xin lỗi khi để xảy ra sai sót, quá hạn trong giải quyết TTHC; tiếp tục duy trì kết quả giải quyết TTHC trước hạn và đúng hạn đạt từ 99% trở lên.

Trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, địa phương tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020; tổ chức kiểm tra đột xuất về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết TTHC. Trong hiện đại hóa hành chính, các cơ quan, địa phương thực hiện các biện pháp tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức biết về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đảm bảo tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm từ 60% trở lên và được xử lý mức độ 3, mức độ 4 từ 30% trở lên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; đảm bảo tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 50% trở lên...

Ngoài các nhiệm vụ cần cải thiện trong kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2020.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn