Đồng Tháp

Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 30/06/2021 10:08:25

Thực hiện Quyết định số 468 ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong các năm 2021, 2022 và giai đoạn tiếp theo từ năm 2023 – 2025. Việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tập trung vào các nhiệm vụ như: hoàn thiện các văn bản quy định về triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án; rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp.

Đồng thời thực hiện và hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trong năm 2021; hoàn thành việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác (từ năm 2021 – 2024).

Bên cạnh đó, rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC; triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính Nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;...

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian đã quy định. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa tại Bộ phận Một cửa thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; đánh giá và đề xuất giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa trong phạm vi toàn tỉnh; bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. Công an tỉnh chủ trì tham mưu việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh phục vụ các cơ quan có thẩm quyền xác thực, định danh và giải quyết TTHC. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

MINH THÙY

Gửi bình luận của bạn