Đất Sen hồng tiếp tục vững bước đi lên

Cập nhật ngày: 19/10/2020 10:44:49

ĐTO - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức diễn ra từ ngày 18-20/10/2020. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đặc biệt, năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp nhưng tỉnh Đồng Tháp đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.


Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng tại Đại hội

Tiêu biểu như: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trước mắt và lâu dài. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 6,44%, GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng (tương đương 2.292 USD), tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, nâng cao chất lượng sống của dân cư nông thôn.

Đặc biệt, năm 2019, tỉnh Đồng Tháp 12 năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đứng thứ 2 cả nước về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI); giữ vững tốp 3 Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh. Hình ảnh Đồng Tháp được biết đến nhiều thông qua hình ảnh thân thiện và năng động, là điểm đến của nhiều du khách, khẳng định thương hiệu “Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, xuất khẩu hàng hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Môi trường văn hóa được cải thiện và tiến bộ, vai trò của gia đình, cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp được phát huy. Việc xã hội hóa lĩnh vực giáo dục có nhiều tiến triển, đặt nền móng cho thay đổi tư duy quản lý, đáp ứng nhu cầu chọn nơi học tập chất lượng cao, phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh. Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân được quan tâm, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động. Nguồn nhân lực y tế được cải thiện, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được nâng lên. Hoạt động thể dục, thể thao đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể thao phong trào ngày càng được nâng cao và mở rộng. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và hạn chế, rút ra những bài học thực tiễn qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, quyết định phương hướng lãnh đạo phát triển tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà trong 5 năm tới. Với mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; tập trung thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực công nghiệp, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI đề ra 20 chỉ tiêu cụ thể, 6 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và 5 đột phá chiến lược phát triển tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 – 2025.

Các đột phá chiến lược là đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, tạo nền tảng kết nối và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn kết hài hòa với phát triển đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh. Phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả, đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế, gắn kết nguồn lực và tham gia chuỗi các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng...

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn