Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Cập nhật ngày: 22/01/2022 06:31:02

ĐTO - Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung giám sát là đánh giá khái quát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021; việc giao, bố trí biên chế; sử dụng biên chế và nhu cầu tuyển dụng biên chế của công chức và những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (nhất là đối với lĩnh vực y tế, giáo dục); công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kết quả thực hiện Đề án vị trí việc làm và công tác phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 260 ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết số 398 ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết 260/2019.

UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo về Ban Pháp chế HĐND tỉnh chậm nhất đến hết ngày 18/2/2022. Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế gửi báo cáo chậm nhất đến hết ngày 25/2/2022. Sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị, địa phương, Ban Pháp chế sẽ quyết định thời gian, địa điểm tiến hành khảo sát, giám sát để các đơn vị, địa phương biết và chuẩn bị, phối hợp thực hiện.

T.T

Gửi bình luận của bạn