Tự hào truyền thống Văn phòng cấp ủy

Cập nhật ngày: 16/10/2020 10:24:08

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra từ ngày 14 - 31/10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng - Tiền thân của Văn phòng cấp ủy sau này. Tháng 5/1947, Văn phòng Trung ương Đảng chính thức được thành lập tại xã Quảng Nạp, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) và hướng dẫn thực hiện đến các địa phương trong cả nước. Ghi nhận những thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ngày 29/1/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo quyết định lấy ngày 18/10/1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là Ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy Đảng.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy "Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao", thời gian qua, Văn phòng cấp ủy các cấp không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

 Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác nội dung quan trọng, xuyên suốt trong quá trình công tác và thực thi công vụ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Trong những năm qua, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã vận dụng linh hoạt tư tưởng của Bác, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, gắn với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, người lao động; thường xuyên lắng nghe các ý kiến, đề xuất, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với một số kết quả nổi bật:

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đổi mới việc xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phối hợp  các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, 11 Kết luận theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Xây dựng chương trình hành động hàng năm, chương trình công tác của cấp ủy Tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị, tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh. 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản của Trung ương, đề ra Chương trình, Kế hoạch, thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ đúng quy định. 

Văn phòng Tỉnh ủy có nhiều đổi mới về công tác tổ chức, phục vụ hội nghị cấp ủy, quy trình chuẩn bị tài liệu. Công tác tiếp công dân, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, quản trị, tài chính Đảng tiếp tục được đổi mới, hiệu quả. Phối hợp triển khai xây dựng Đề án Văn phòng dùng chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức luôn xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tự phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực, chủ động, tích cực trong tham mưu, phục vụ, từng bước chuyên môn hoá, cải tiến lề lối làm việc bảo đảm chặt chẽ, khoa học và đạt hiệu quả cao. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các đơn vị trong và ngoài Tỉnh ngày một chặt chẽ, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của cấp ủy Tỉnh ngày càng toàn diện, hiệu quả.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Quyết định số 260-QĐ/TW phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương rất quan tâm chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các quy định của Chính phủ trong việc tin học hóa các hoạt động công vụ, triển khai các ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, góp phần thay đổi phong cách làm việc, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được trang bị, đáp ứng yêu cầu triển khai và quản lý các ứng dụng công nghệ thông tin gắn với yêu cầu cải cách hành chính. Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tài chính đảng theo quy trình, đúng cơ chế, đảm bảo kinh phí, điều kiện vật chất phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, địa phương, đơn vị. Tài sản của Đảng được theo dõi quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả. Công tác văn thư lưu trữ được nâng lên từng bước. Thực hiện tốt việc gửi, nhận, quản lý văn bản đi, đến qua mạng thông tin diện rộng của Đảng; bảo quản và sử dụng các loại con dấu, chứng thư số đúng quy định, triển khai thực hiện phần mềm bóc tách dữ liệu (iOneSDK); phần mềm gửi, nhận văn bản trên mạng internet. Kho Lưu trữ Tỉnh ủy được đầu tư thiết bị bảo quản tài liệu; thu thập, quản lý, bảo quản và phục vụ khai thác tài liệu theo quy định. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thường xuyên. Thực hiện Quy định số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Văn phòng đã ban hành Đề án sáp nhập Phòng Hành chính - Tổ chức với Phòng Lưu trữ; phối hợp xây dựng Đề án số 05-ĐA/VPTU ngày 26/3/2019 về sắp xếp tổ chức bộ máy phục vụ dùng chung theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, hoạt động tương đối ổn định.

Kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tế; điều chỉnh quy hoạch lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, nâng lương, tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, người lao động, kê khai và công khai Bản kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện kê khai trong năm theo quy định.

Do đặc thù công việc, cán bộ văn phòng cấp ủy phải luôn đặt mình trong trạng thái "Sẵn sàng chiến đấu" với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo phương châm "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Với đặc thù công việc văn phòng, cán bộ Văn phòng cấp ủy được tiếp xúc hầu hết các thông tin đến cấp ủy, chủ trương của Đảng, Nhà nước; được gần gũi và làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của cấp ủy, là cơ hội để học tập tác phong, kinh nghiệm công tác, phương pháp tư duy, …Đây môi trường thuận lợi giúp cán bộ văn phòng từng bước trưởng thành.

Ý thức văn phòng cấp ủy là "trường học đặc biệt" nên mỗi cán bộ, công chức luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, tuyệt đối trung thành, trau dồi kiến thức, tuân thủ nguyên tắc bảo mật; hòa nhã, khiêm tốn, tận tâm, tận lực, tận tụy, tận tình; không tự cao, tự mãn… Kỷ niệm Ngày Truyền thống văn phòng cấp ủy là dịp để cán bộ, công chức, người lao động văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng, tự soi rọi để hoàn thiện bản thân góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Văn phòng với chất lượng, hiệu quả cao nhất nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp: “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động văn phòng cấp ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.

Thanh Thúy (Văn phòng Tỉnh ủy)

Gửi bình luận của bạn