Không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022

Cập nhật ngày: 24/12/2021 05:10:18

ĐTO - Đây là nội dung của Nghị quyết số 83 ngày 9/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 theo quy định của Nghị quyết số 73/2021 về kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020 đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cơ chế xử lý hụt thu là ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên cho đơn vị. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/12/2021.

T.T

Gửi bình luận của bạn