Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh năm 2022

Cập nhật ngày: 03/07/2022 06:28:41

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220703063032dt2-1.mp3

 

ĐTO - Để nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân; đồng thời phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Cụ thể, phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2022 tỉnh Đồng Tháp đạt từ 44,13 điểm trở lên (tăng 1,70 điểm so với năm 2021), nằm trong nhóm 1 - nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất so với cả nước. Trong đó, sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt từ 4,83 điểm trở lên (tăng 0,26 điểm trở lên so với năm 2021); công khai minh bạch đạt 5,45 điểm (tăng 0,60 điểm so với năm 2021); trách nhiệm giải trình với người dân đạt từ 4,47 điểm trở lên (tăng 0,15 điểm trở lên so với năm 2021); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt từ 6,93 điểm trở lên (tăng 0,16 điểm trở lên so với năm 2021); thủ tục hành chính công đạt từ 7,25 điểm trở lên (tăng 0,14 điểm trở lên so với năm 2021); cung ứng dịch vụ công đạt từ 7,63 điểm trở lên (tăng 0,08 điểm trở lên so với năm 2021); quản trị môi trường giữ số điểm 4,73 như năm 2021; quản trị điện tử đạt từ 2,84 điểm trở lên (tăng 0,31 điểm trở lên so với năm 2021).

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về cải thiện Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch này. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh chủ động triển khai các nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; riêng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các tiêu chí lớn của Chỉ số PAPI, xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành gửi về UBND tỉnh. Đồng thời tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và kịp thời hướng dẫn khắc phục những sai sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn ngành dọc tại cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung thành phần của Chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND cấp xã; chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, bảo đảm thực chất, hiệu quả các nội dung thành phần của Chỉ số PAPI.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn