Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Cập nhật ngày: 23/11/2021 11:59:29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021:

1. Tổng số 45 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản: 03 chỉ tiêu.

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 10 chỉ tiêu.

- Chi cục Kiểm lâm: 03 chỉ tiêu.

- Chi cục Thủy lợi: 02 chỉ tiêu.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn: 18 chỉ tiêu.

- Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao: 09 chỉ tiêu.

2. Chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

a) Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (03 chỉ tiêu):

- Ngạch Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11: 03 chỉ tiêu.

b) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (10 chỉ tiêu):

- Ngạch Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III, mã số V.03.01.02: 10 chỉ tiêu.

c) Chi cục Kiểm lâm (03 chỉ tiêu):

- Ngạch Chuyên viên, mã số ngạch 01.003: 02 chỉ tiêu.

- Ngạch Cán sự, mã số ngạch 01.004: 01 chỉ tiêu.

d) Chi cục Thủy lợi (02 chỉ tiêu):

- Ngạch Kiểm soát viên đê điều, mã số 11.082: 02 chỉ tiêu.

e) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn (18 chỉ tiêu):

- Ngạch Kế toán viên, mã số ngạch 06.031: 02 chỉ tiêu.

- Ngạch Chuyên viên, mã số ngạch 01.003: 01 chỉ tiêu.

- Ngạch Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07: 08 chỉ tiêu.

- Ngạch Kỹ thuật viên hạng IV, mã số V.05.02.08: 03 chỉ tiêu.

- Ngạch Khuyến nông viên hạng III, mã số V.03.09.26: 04 chỉ tiêu.

f) Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (09 chỉ tiêu):

- Ngạch Chuyên viên, mã số ngạch 01.003: 03 chỉ tiêu.

- Ngạch Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07: 04 chỉ tiêu.

- Ngạch Kỹ thuật viên hạng IV, mã số V.05.02.08: 02 chỉ tiêu.

Xem chi tiết tại đây.

Gửi bình luận của bạn