Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025 có 95,01% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 26/09/2022 09:59:26

ĐTO - Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND-HC ngày 12/9/2022 về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 2/4/ 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 sẽ tăng dần từ 92,03% lên 95,01%.


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là một trong những giải pháp chủ yếu để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

Quyết định nêu rõ, để thực hiện tốt lộ trình này, UBND huyện, thành phố phải trình HĐND cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại địa phương.

Đồng thời thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Định kỳ hằng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại địa phương.

Các cơ quan BHXH tỉnh, Sở Y tế,  Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động, phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tìm giải pháp phát triển người tham gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo nguồn ngân sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức để cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và tất cả người dân nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia BHYT. Đồng thời triển khai hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT phù hợp với quy định của Luật BHYT, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHYT; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH về đóng BHYT tại cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

V.H

Gửi bình luận của bạn