Hướng dẫn giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Cập nhật ngày: 26/09/2022 09:53:58

ĐTO - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn việc giảm trừ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình như sau:

Căn cứ tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 30/2020/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, người tham gia BHYT hộ gia đình được giảm trừ mức đóng ngay từ người thứ hai trở đi khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Cụ thể:

- Mức đóng BHYT của đối tượng hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

- Khi tham gia BHYT hết hộ trong năm, tài chính được tính giảm trừ mức đóng BHYT tại thời điểm đóng tiền ngay từ người thứ hai trở đi (không phân biệt giá trị sử dụng thẻ BHYT), trừ trường hợp người chưa tham gia BHYT hộ gia đình đã tham gia thẻ BHYT khác hoặc đi khỏi địa phương.

Ví dụ cho hộ gia đình 5 người như sau:

1. Tham gia 3 người: kê khai Phụ lục hộ gia đình kèm Mẫu TK1-TS đủ 5 người. Phụ lục hộ gia đình đình có ghi rõ rời khỏi địa phương hoặc thẻ khác hoặc chưa tham gia (đối với người còn lại chưa tham gia) thì được giảm trừ mức đóng: người thứ 1: 100%; người thứ 2: 70%, người thứ 3: 60%.

2. Tham gia 3 người: kê khai Phụ lục hộ gia đình kèm Mẫu TK1-TS đủ 5 người. Phụ lục hộ gia đình không ghi rõ rời khỏi địa phương hoặc có thẻ khác hoặc chưa tham gia (đối với 2 người còn lại chưa tham gia) thì sẽ không được giảm trừ mức đóng theo quy định (thu đủ người thứ 1, người thứ 2, người thứ 3: 100% mức đóng).

- Trường hợp trong cùng năm tài chính, 2 người còn lại tham gia BHYT thì được giảm trừ cho 2 người tham gia sau là người thứ 2, người thứ 3.

- Trường hợp khác năm tài chính, 2 người còn lại mới tham gia BHYT mà thẻ BHYT của 3 người đã tham gia của năm trước còn hạn sử dụng, thì thực hiện giảm trừ cho 2 người tham gia sau là người thứ 1, người thứ 2.

Gửi bình luận của bạn