Đảng ủy Công ty Điện lực Đồng Tháp

Phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên

Cập nhật ngày: 16/07/2014 04:11:13

Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Đồng Tháp hoạt động theo Quy định 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước. Thời gian qua, công tác kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy cơ sở Công ty chú trọng thực hiện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra.

Đặc biệt, sau khi tiếp nhận Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương và công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về nội dung sinh hoạt chi bộ, Đảng uỷ đã cụ thể và triển khai đến các chi bộ trực thuộc. Nhìn chung, các chi bộ đã tổ chức thực hiện đúng theo hướng dẫn quy định, đảm bảo chế độ sinh hoạt lệ theo định kỳ đúng thời gian, nơi họp trang trọng, các chi bộ đều chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thể hiện được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức Đảng. Nội dung họp lệ mang tính thiết thực, bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, thuộc phạm vi chi bộ phụ trách.

Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy đã tổ chức tách 3 chi bộ ghép, hiện Đảng bộ còn 2 chi bộ sinh hoạt ghép (chi bộ 3 và chi bộ Phòng Kinh doanh). Từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ tách 2 chi bộ thành các chi bộ độc lập trực thuộc Đảng uỷ cơ sở Công ty khi đủ điều kiện. Công tác kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng nên luôn được Đảng ủy quan tâm. Cụ thể, nhiệm kỳ 2010-2015 Nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra chỉ tiêu phát triển 105 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến cuối năm 2013, Đảng ủy đã tổ chức kết nạp được 87 đồng chí, đạt 82,86% so với nghị quyết đã đề ra.

Cũng trong năm 2013, thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc phụ trách kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, Đảng ủy đã tổ chức phân công thực hiện các thủ tục để kết nạp quần chúng là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Đến nay đã thực hiện và tổ chức hoàn tất việc kết nạp đồng chí Phan Thanh Nhàn - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Thanh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hàng năm Đảng ủy đều xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 11 chi bộ trực thuộc và 11 đồng chí đảng viên, đạt 50% so với tổng số chi bộ trực thuộc hiện tại của Đảng ủy cơ sở. Qua kết quả kiểm tra, giám sát về cá nhân và tập thể, hầu hết thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và kịp thời quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng ở đơn vị thuộc phạm vi chi bộ phụ trách. Chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ có cải tiến, thực hiện tốt tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo quy định của Đảng. Đồng thời, Đảng ủy cơ sở Công ty đã phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Công ty giám sát các chi bộ trực thuộc qua sinh hoạt lệ kỳ. Đây là hình thức phù hợp nhất đối với điều kiện hoạt động kinh doanh của đơn vị để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty được tiến hành thường xuyên và sâu sát hơn.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn