Đồng Tháp

427 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021

Cập nhật ngày: 12/09/2021 06:45:07

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa có quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Cụ thể, cấp tỉnh là 377 dịch vụ công, cấp huyện 35 dịch vụ công, cấp xã 15 dịch vụ công. Tổng cộng là 427 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chiếm 23,6% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối liên hệ, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tích hợp, công khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Văn phòng Chính phủ; tiếp tục cập nhật, địa phương hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông đăng ký công khai, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo danh mục phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị tiến hành kiểm thử tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiểm thử của các đơn vị theo lộ trình; báo cáo UBND tỉnh sau khi hoàn thành kiểm thử trước ngày 30/10/2021.

Các sở, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện kiểm thử các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục đã được phê duyệt; đề xuất điều chỉnh, thay đổi danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp trong trường hợp Văn phòng Chính phủ thẩm định chưa đủ điều kiện phê duyệt để đảm bảo hoàn thành tỷ lệ được giao năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

T.T

Gửi bình luận của bạn