Vận hành thử nghiệm quy trình điện tử đối với các thủ tục về đầu tư

Cập nhật ngày: 26/08/2021 06:38:10

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo chấp thuận cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai vận hành thử nghiệm quy trình điện tử đối với các thủ tục về đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, trong thời gian thử nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý về việc thực hiện quy trình điện tử đối với các thủ tục về đầu tư. Thời hạn báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên chậm nhất đến ngày 30/9/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế, Cục Hải quan, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin về đầu mối thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai vận hành thử nghiệm quy trình điện tử, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm góp phần quản lý chặt chẽ và rút ngắn thực chất thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn