Đồng Tháp tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 18/09/2021 06:23:46

ĐTO - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2030, Đồng Tháp tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các Chỉ số: CCHC (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) và Chuyển đổi số cấp tỉnh; qua đó tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Cụ thể, phấn đấu hằng năm Chỉ số CCHC (PAR INDEX) tăng 5% so với năm trước hoặc nằm trong tốp 5 của cả nước; hằng năm Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 5 điểm so với năm trước hoặc nằm trong tốp 5 của cả nước; Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) hằng năm trên 90%. Đến năm 2025, Đồng Tháp nằm trong tốp 25 tỉnh, thành phố có Chỉ số chuyển đổi số tốt nhất của cả nước và đến năm 2030 nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố của cả nước (trường hợp có thứ hạng tốt hơn so với mục tiêu này thì tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu cao hơn).

UBND tỉnh đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện Kế hoạch. Trong đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai CCHC từ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch.

T.T

Gửi bình luận của bạn