Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, địa phương

Cập nhật ngày: 28/12/2022 10:33:49

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký Quyết định ban hành Quy định Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Bộ tiêu chí nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hằng năm của các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch CCHC tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, thông qua Chỉ số CCHC xác định được điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình thực hiện CCHC. Qua đó, các cơ quan, địa phương có sự điều chỉnh mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp trong thực hiện công tác CCHC hằng năm, góp phần nâng cao chất lượng CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành tỉnh được cấu trúc thành 7 lĩnh vực. Cụ thể, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (8 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần); cải cách thể chế (3 tiêu chí và 4 tiêu chí thành phần); cải cách thủ tục hành chính (6 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (4 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần); cải cách chế độ công vụ (6 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần); cải cách tài chính công (6 tiêu chí và 3 tiêu chí thành phần); xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số (2 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần).

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND huyện, thành phố được cấu trúc thành 8 lĩnh vực. Trong đó, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (8 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần); cải cách thể chế (3 tiêu chí và 4 tiêu chí thành phần); cải cách thủ tục hành chính (6 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (3 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần); cải cách chế độ công vụ (7 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần); cải cách tài chính công (6 tiêu chí và 3 tiêu chí thành phần); xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số (2 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần); tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội (4 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần).

Thang điểm đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ngành tỉnh và các địa phương là 100 điểm (tương ứng với tỷ lệ 100%), bao gồm: Điểm tự đánh giá theo Bộ Chỉ số CCHC là 70 điểm; điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là 10 điểm; điểm điều tra xã hội học là 20 điểm.

Kết quả Chỉ số CCHC của 17 cơ quan được xếp hạng từ cao xuống thấp; Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh thực hiện đánh giá hằng năm nhưng không xếp hạng chung với các cơ quan. Các cơ quan có Chỉ số CCHC từ 90% trở lên xếp loại xuất sắc; từ 80% đến dưới 90% xếp loại tốt; từ 70% đến dưới 80% xếp loại khá; từ 65% đến dưới 70% xếp loại trung bình; dưới 65% xếp loại yếu. Các địa phương có Chỉ số CCHC từ 85% trở lên xếp loại xuất sắc; từ 80% đến dưới 85% xếp loại tốt; từ 70% đến dưới 80% xếp loại khá; từ 60% đến dưới 70% xếp loại trung bình; dưới 60% xếp loại yếu.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn