Tăng cường năng lực đội ngũ công chức tham mưu thực hiện cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 08/11/2021 10:25:08

ĐTO - UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức tham mưu thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu chung của Đề án là tăng cường năng lực tham mưu thực hiện CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua các hình thức như tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, hội nghị tuyên truyền, giao lưu, học tập kinh nghiệm thực tế giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực tham mưu, triển khai hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác CCHC được tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; hội nghị tuyên truyền, giao lưu học tập kinh nghiệm thực tế. 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác CCHC được tiếp cận các tài liệu có liên quan đến công tác CCHC, sổ tay hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ CCHC, thông tin tuyên truyền về CCHC... Trên 90% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác CCHC có khả năng tham mưu các kế hoạch, báo cáo; tham mưu triển khai đầy đủ các nhiệm vụ của CCHC trong cơ quan, đơn vị, địa phương đạt chất lượng tốt.

UBND tỉnh giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các sở, ngành và địa phương. Trong đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện CCHC; lập kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn hằng năm bảo đảm phù hợp, kịp thời cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện CCHC. Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan có liên quan nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào tra cứu thông tin nghiêp vụ, bồi dưỡng, tập huấn đáp ứng nhu cầu linh hoạt, đa dạng trong tình hình mới.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm bố trí đủ nhân lực có năng lực đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương...

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn