Thực hiện kiểm tra để nhân rộng các nhân tố mới, khắc phục các tồn tại

Cập nhật ngày: 17/01/2022 14:18:22

ĐTO - Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022.

Việc kiểm tra để kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC; chỉ rõ những nơi có khuyết điểm, yếu kém để chấn chỉnh và tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh CCHC đạt mục tiêu đề ra. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kết quả kiểm tra CCHC nhanh chóng, nghiêm túc chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác thực hiện CCHC.

Việc kiểm tra tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh; tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác CCHC; tình hình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định pháp luật.

Đồng thời kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng và quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp công chức theo vị trí việc làm; việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tình hình triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển Chính quyền số tại các cơ quan, địa phương...

Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến hành tự kiểm tra trong nội bộ ngành, địa phương mình bằng hình thức thích hợp với điều kiện thực tế (trực tuyến hoặc trực tiếp). UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, giao Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, phối hợp với các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Tháp tổ chức Đoàn kiểm tra ở một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh thực hiện các hình thức kiểm tra. Cụ thể, kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, đoàn kiểm tra đến làm việc và kiểm tra trực tiếp tại Bộ phận Một cửa và các phòng chuyên môn có liên quan của các cơ quan, địa phương được kiểm tra; kiểm tra bằng hình thức trực tuyến, đoàn kiểm tra căn cứ báo cáo kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, địa phương và kết quả theo dõi, đánh giá công tác thực hiện CCHC tại các cơ quan, địa phương để kết luận.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo phản ảnh của người dân, doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu thực tế. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra CCHC tại 12 huyện, thành phố và ít nhất 1 đơn vị hành chính cấp xã của mỗi huyện, thành phố; ở cấp tỉnh kiểm tra ít nhất 8 sở, ngành tỉnh.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn