Cán bộ lãnh đạo phải có bằng cấp lý luận chính trị

Cập nhật ngày: 08/10/2012 07:17:10

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy rằng: “Lý luận chính trị như kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế...” (1)

Đi vào tiêu chuẩn hóa cán bộ, mà nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các ngành, các cấp phải đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bắt buộc phải có bằng cấp, học vị theo chuyên ngành là điều rất hợp lý, nhưng dù ở ngành nào, cấp nào cũng không thể thiếu trình độ lý luận chính trị, tức là phải có bằng học tập lý luận chính trị tương ứng với chức danh của cán bộ ấy. Ngày nay, đòi hỏi có bằng chính trị không có nghĩa chỉ đáp ứng tiêu chuẩn hóa cán bộ mà còn là yêu cầu bức xúc trong thực tế bởi những yếu tố quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay.

Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ở cương vị nào đều phải va chạm nhiều công việc, nhiều sự vụ, đòi hỏi phải xử lý, phải giải quyết những tình huống, có những vấn đề có học vị chuyên môn cao, có kỹ năng xử lý giải quyết các diễn biến phức tạp ấy tốt theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ có cái vốn cơ bản về lý luận chính trị Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới đủ bản lĩnh xử lý, giải quyết diễn biến, tình huống ấy. Khi có đủ vốn lý luận chính trị cơ bản cần thiết kết hợp với kiến thức các ngành học khác, với kinh nghiệm và kỹ năng công tác thì làm cho bản lĩnh xử lý, giải quyết công việc tốt hơn, hiệu quả cao hơn.

Hiện nay các thế lực thù địch với nhiều thủ đoạn, dùng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư tưởng - văn hóa với nhiều thủ đoạn thâm độc, nếu ta thiếu bản lĩnh chính trị thì khó mà nhận ra những thủ đoạn thâm độc này của chúng. Một cán bộ muốn có bản lĩnh chính trị vững vàng nhất thiết phải được trang bị kiến thức về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách bài bản, có đủ năng lực nhận diện, phân tích và đưa ra những ứng xử, biện pháp đối phó phù hợp kịp thời định hướng tư tưởng nhận thức cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đất nước ta đang xây dựng và phát triển đi lên trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít những nguy cơ, thách thức; sau 26 năm đất nước đổi mới, thành tựu đạt được rất to lớn nhưng cũng không ít những những khó khăn, vướng mắc cần phải tập trung khắc phục.

Những năm gần đây lại xuất hiện khá nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ có chức có quyền ở nhiều cấp có xu hướng tìm đến khu vực thần bí, tâm linh biểu hiện trong việc xây nhà, gã cưới, chôn cất... đều phải coi ngày lành tháng tốt, với lý giải rằng đó cũng là văn hóa dân gian, phong tục tập quán; cũng không ít người tìm đến nơi “linh thiêng” ấy để cúng bái cầu may, cầu phúc, cầu tài, thậm chí cầu quan... làm cho nhân dân có cái nhìn ngày càng khác đi về hình ảnh của những cán bộ, đảng viên này.

Thực tế cho thấy, nếu cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp thiếu những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì không thể có đủ thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận khoa học, có đủ bản lĩnh để vượt qua hoặc xử lý những tình huống có hiệu quả. Vì thế cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý mà không qua trường lớp lý luận chính trị cơ bản thì khó mà trụ được ở cương vị công tác của mình, chưa nói chi đến việc phát huy tốt vai trò của họ trong cương vị ấy. Cán bộ lãnh đạo phải có bằng cấp lý luận chính trị là yêu cầu bức xúc hiện nay.

ĐỒNG DAO

(1): Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr.233

Gửi bình luận của bạn