Huyện ủy Hồng Ngự
5 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thứ Trung ương Đảng (khóa X)

Cập nhật ngày: 08/10/2012 07:16:56

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Huyện ủy Hồng Ngự đã tổ chức được 13.578 cuộc, hơn 718.300 đảng viên, quần chúng nhân dân tham dự. Các nội dung tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế,... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đạt được kết quả đó, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự giao Ban Tuyên giáo quản lý, điều hành, hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên; xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên; hàng tháng tổ chức tập huấn cho báo cáo viên nhằm cung cấp thông tin, tư liệu kịp thời; tổ chức các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; lồng ghép công tác tuyên truyền thông qua các cuộc họp, các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó, Bí thư các cấp ủy tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận người dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Huyện ủy Hồng Ngự luôn chú trọng đến công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, quy hoạch đội ngũ báo cáo viên dự nguồn. Trong thời gian qua, đã cử 36 đồng chí dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở; tập huấn hàng tháng cho hơn 6.500 báo cáo viên; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 360 đồng chí làm công tác báo cáo viên; hiện có 402 hòa giải viên - tuyên truyền viên cơ sở được tập huấn nghiệp vụ, đạt 100%.

Với phương châm “Toàn Đảng làm công tác tuyên truyền”, trong thời gian tới Huyện ủy Hồng Ngự tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17 với các nhiệm vụ trọng tâm như: đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở, nâng cao chất lượng và tăng số lượng; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong toàn bộ hệ thống chính trị; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới hiện nay.

DƯƠNG ÚT

 

Gửi bình luận của bạn