Công tác cải cách hành chính tại huyện Thanh Bình

Cập nhật ngày: 08/06/2012 07:08:44

6 tháng đầu năm 2012, huyện Thanh Bình có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân.


Cải cách hành chính một cửa huyện Thanh Bình

Trong thực hiện công tác của CCHC, huyện tập trung vào cải cách thể chế bằng cách đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản, quy phạm pháp luật nên chất lượng các văn bản ngày càng được nâng lên, đảm bảo tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Về thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, huyện thường xuyên kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, rà soát đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện việc niêm yết công khai các văn bản thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan chuyên môn và văn phòng HĐND và UBND huyện.

Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, huyện căn cứ vào công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các phòng, ban huyện báo cáo rà soát hiện trạng tổ chức và biên chế bộ máy, qua đó rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban chuyên môn có nhận xét đánh giá những thuận lợi khó khăn, phân loại, kiến nghị bỏ những chức năng nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp và những chức năng nhiệm vụ giữ lại, cùng những nhiệm vụ, quyền hạn nên phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện, rà soát cơ cấu, tổ chức và biên chế hành chính các phòng, ban, đề xuất phương án kiện toàn sắp xếp lại.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và cử cán bộ đi học bồi dưỡng. Công tác cải cách tài chính công cũng được huyện công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước. Huyện thực hiện bước đầu về cải cách chính sách thu thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách về an sinh xã hội, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện huyện đã có 8 phòng, ban, đơn vị trực thuộc và thị trấn Thanh Bình được cấp chứng chỉ ISO và tổ chức hội nghị chỉnh sửa nâng cấp trang thông tin điện tử của huyện.

Tuy có một số tiến bộ, song 6 tháng đầu năm những tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác này do cơ sở vật chất phục vụ công tác CCHC một số bộ phận chưa đáp ứng, một số cơ quan tuy có triển khai nhưng chưa tạo được bước chuyển biến tích cực trong quản lý cũng như cung cấp dịch vụ hành chính cho tổ chức, công dân, năng lực hoạt động của một số cán bộ của huyện, xã còn hạn chế, kinh phí hoạt động còn khó khăn, công tác tuyên truyền còn yếu, thiếu tập trung nên chưa huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân vào các hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính cấp huyện, xã. Huyện đang rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn việc CCHC trong 6 tháng cuối năm 2012.

DT

Gửi bình luận của bạn