Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Cập nhật ngày: 12/06/2012 15:37:20

Ngày 12-6, tại Hội trường Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cao Lãnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới.


Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị

Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 100 học viên là đảng viên mới kết nạp ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đảng viên dự bị ở Công ty Cổ phần Tô Châu.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập nghiên cứu 9 nội dung về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng và an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản. Ngoài ra, các học viên còn được nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế...

Lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về xây dựng Đảng, giúp cho các học viên khi trở về đơn vị không ngừng cố gắng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

K.N

 

Gửi bình luận của bạn