Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cho cấp ủy

Cập nhật ngày: 17/10/2012 06:48:42

Văn phòng cấp ủy được hình thành từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - năm 1930. Trong 82 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên công tác tại văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp nói riêng đã vượt qua biết khó khăn, gian khổ, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của tỉnh nhà.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy có 07 phòng chức năng, với 54 cán bộ, nhân viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Điều đó thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan trong 9 tháng đầu năm 2012.

Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện theo Quy chế làm việc của cấp ủy; cụ thể hoá kịp thời các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XI và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2012 bằng các nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch thực hiện; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy điều hành thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh ủy, chương trình làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2012.

Chất lượng công tác tổ chức phục vụ hội nghị cấp ủy được nâng lên, bảo đảm quy trình, nội dung và tiến độ thực hiện, việc văn bản hóa và khép hồ sơ sau hội nghị nhanh, chính xác. Chín tháng đầu năm 2012, Văn phòng Tỉnh ủy đã phục vụ 30 cuộc hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cuộc họp theo quy chế. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, thẩm định, ban hành 1.062 văn bản; chuẩn bị nội dung, tài liệu để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các đoàn công tác của Trung ương, tỉnh bạn. Đặc biệt, giúp Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo việc tổ chức hội nghị kiểm điểm, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh tiến hành kiểm điểm đúng theo kế hoạch.

Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt việc theo dõi, tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự- an toàn xã hội; tổ chức tiếp 16 lượt công dân, nhận 194 đơn, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xem xét, giải quyết có hiệu quả một số vụ khiếu kiện, vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn.

Về công tác quản lý tài chính đảng, đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kinh phí cho các ban, cơ quan của Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, các khoản chi bổ sung đột xuất cho các cơ quan Đảng và các khoản chi phục vụ cho Thường trực Tỉnh ủy; quản lý và khai thác tài sản chặt chẽ, ngày càng có hiệu quả.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng thực hiện kết nối 100% xã, phường, thị trấn, giúp cho việc quản lý thông tin được tốt hơn; triển khai thực hiện Đề án 06 đúng lộ trình, duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng, thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ lưu trình xử lý thông tin trên hệ thống mạng; đã và đang triển khai Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên Lotus Notes.8; đầu tư gần 2 tỷ đồng trang bị máy trạm, máy chủ cho các cơ quan, đơn vị.

Công tác văn thư - lưu trữ ở Văn phòng Tỉnh ủy từng bước hiện đại theo hướng tin học hóa, thực hiện quy trình khép kín qua mạng diện rộng của Đảng, phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của đông đảo cán bộ, công chức trong và ngoài cơ quan...

Văn phòng Tỉnh ủy đã duy trì công tác hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy huyện, thị, thành ủy và tương đương thực hiện chế độ thông tin báo cáo, cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện nền nếp, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu giúp cấp ủy bàn và ra quyết định chính xác, kịp thời những vấn đề cơ bản và đột xuất; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy.

Tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình và nâng cao chất lượng công tác theo dõi, nắm tình hình các ngành, địa phương theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động và tăng cường tổ chức phối hợp, nghiên cứu, kiến nghị về việc cải tiến quy trình lựa chọn, chuẩn bị, kiểm tra thực hiện các chương trình hành động, đề án, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thường xuyên bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để định hướng, nâng cao chất lượng và tăng cường hiệu quả công tác thông tin phục vụ lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, nhất là giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI đạt yêu cầu.

Cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp, hợp lý hóa các quy trình nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, thực hiện nghiêm ngặt chế độ bảo vệ bí mật của Đảng, quản lý chặt chẽ các công văn, tài liệu, lập hồ sơ và nộp lưu đầy đủ hồ sơ vào kho lưu trữ; tăng cường các biện pháp quản lý tập trung thống nhất, bảo vệ an toàn và tổ chức khai thác có hiệu quả tài liệu lưu trữ. Nâng cao chất lượng công thư từ – tiếp dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy giải quyết các vụ việc bức xúc có liên quan đến đời sống của dân. Khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin, góp phần cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ của văn phòng.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy theo Quy định của Ban Bí thư. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, chăm lo hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện, đào tạo lại cán bộ; tiếp tục thực hiện có nền nếp việc xây dựng quy hoạch, lựa chọn, tuyển dụng bố trí cán bộ theo đúng yêu cầu. Bảo đảm tốt hơn các phương tiện, điều kiện làm việc; chú trọng hơn nữa việc nâng cao đơi sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên trong Văn phòng.

Võ Thanh Liêm
TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp

Gửi bình luận của bạn