Tổ chức gần 180 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Cập nhật ngày: 12/10/2012 10:04:04

Tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã tổ chức được gần 200 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), với trên 28.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn.


Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Qua học tập, quán triệt Nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ hơn về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Hồng Ngự

Gửi bình luận của bạn