Kết quả tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật ngày: 22/10/2012 06:41:50

Thực hiện Nghị định số 132 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Thông tư liên tịch số 02 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2007 đến đầu năm 2012, toàn tỉnh đã tinh giản 689 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC, sau đây gọi tắt là người) với tổng kinh phí trên 40,3 tỷ đồng, trong đó 486 người nghỉ hưu trước tuổi; cho thôi việc 197 người; cho thôi việc sau khi học nghề 6 người.


Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ cấp xã ngày càng nâng cao

Phần lớn số người được tinh giản là ở các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo chiếm 42,63%, các cơ quan hành chính thuộc khối Nhà nước chiếm 23,12% so với tổng số biên chế tinh giản của tỉnh. Đối tượng tinh giản chủ yếu là giáo viên không đủ chuẩn sư phạm; CBCCVC chưa đạt trình độ chuẩn, số ít còn lại là do không hoàn thành nhiệm vụ và sắp xếp lại nhân sự. Mặc dù tổng số biên chế giảm không lớn nhưng cũng đã góp phần thay đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

Chẳng hạn, đối với khối Đảng, đoàn thể, trình độ đào tạo của CBCCVC trên địa bàn tỉnh thay đổi so với trước khi thực hiện tinh giản biên chế như: Tiến sĩ chiếm 0,23%, tăng 0,15%; thạc sĩ chiếm 4,62%, tăng 3,81%; đại học và cao đẳng chiếm 69,21%, tăng 22,84%; trung cấp chiếm 15,04%, giảm 6,83%. Cơ cấu tuổi đời của CBCCVC thay đổi theo hướng trẻ hóa như: dưới 30 tuổi chiếm 21,93%, tăng 3,96%; từ 30 - 50 tuổi chiếm 58,65%, giảm 2%; từ 51 - 60 tuổi chiếm 19,95%, giảm 1,37%; trên 60 tuổi chiếm 0,47%, giảm 0,59%.

CBCCVC khối Nhà nước có trình độ đại học và trên đại học từ 36,72% năm 2007 tăng lên 48,23% vào cuối năm 2011. Về tuổi đời, cơ cấu tuổi đời có sự thay đổi, phần lớn tập trung ở tuổi dưới 30 chiếm 32,76% vào năm 2007 tăng lên 36,13% vào năm 2011. Đồng thời, tuổi đời của đội ngũ CBCCVC cũng có xu hướng được trẻ hóa, đã giảm còn 36 tuổi vào cuối năm 2011.

Nhìn chung, công tác tinh giản biên chế được thực hiện thuận lợi, phát huy tính công khai, dân chủ. Việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế được thực hiện đồng thời với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị và chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC nên việc sử dụng, bố trí, sắp xếp CBCCVC tương khá ổn định, không xáo trộn lớn, đa số phù hợp với sở trường công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn